W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, podmioty wykonujące działalność leczniczą informują , że:

1. Współadministratorami danych osobowych wspólnie decydującymi o celach i sposobach ich przetwarzania są osobno w zależności od wyboru i rodzaju usługi są Centrum Leczenia Otyłości GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o. oraz FUNDACJA NA RZECZ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ.

2. Dane kontaktowe do Współadministratorów: ul. Głowackiego 10b/51, 30-085 Kraków, adres e-mail: kontakt@clogrupamedyczna.pl

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych Dorotą Gross pod adresem e-mail: odo@clogrupamedyczna.pl

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorów pozyskiwane są tylko od pacjenta.

5. Każdy ze wspóladministratorów, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi, a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia.

6. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta; dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia.

7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),

b) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9.11.2015 r.),

c) realizacji praw pacjenta, np. do udzielania innym osobom informacji o stanie zdrowia lub udostępniania dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z 9.11.2015 r.),

d) właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym dot. ustalania czasu wizyty czy możliwości odbioru wyników badań lub innych dokumentów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO),

e) dochodzenia ewentualnych roszczeń, jakie przysługują Współadministratorom jako przedsiębiorcom z tytułu prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),

f) realizacji obowiązków podatkowych, np. wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości),

g) prowadzenia korespondencji elektronicznej z pacjentem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8. W ramach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy nie stosują zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (art. 22 RODO).

9. Dane osobowe pacjenta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości leczenia, w tym podmiotom działającym w grupie medycznej – PLACÓWKI MEDYCZNE CLO

b) dostawcom usług, z których korzystają Współadministratorzy celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym itp.),

c) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających Współadministratorówwszczególności w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

d) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw,

e) podmiotom i organom, którym Współadministratorzy zobligowani są przekazać dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Współadministratorów.

10. Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Współadministratorzy zobowiązani są do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są prze okres 5 lat liczonych od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, na przykład do rejestracji elektronicznej to Współadministratorzy przetwarzają je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku rejestracji pacjenta, od mamentu rejestracji do czasu realizacji wizyty lub do 24m-cy. Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddane anonimizacji.

12. Administratorzy informują, iż pacjentowi przysługują prawa:

a) do uzyskania od Wspóladministratorów potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

b) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art.16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art.21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art.20 RODO) – w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust. 3,

c) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe informacje zostały zaktualizowane dn. 12.01.2022r.

Zarząd GRUPY CLO

Centrum Leczenia Otyłości GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o., NIP: 6772467994, REGON: 389867571, KRS: 0000919997, adres:, ul. Głowackiego 10b/51, 30-085 Kraków,
oraz
Fundacja Na Rzecz Walki Z Otyłością, KRS: 0000301304, NIP: 6762370744. REGON: 120664046, ul. Głowackiego 10b/51, 30-085 Kraków, zwane razem jako GRUPA CLO.